Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

7028 d530 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaurszulka urszulka
8015 da26 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaoutline outline
8466 4e68 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoutline outline
8482 68e5 450
8893 9674 450
Reposted fromsilence89 silence89 viaIriss Iriss
8977 c6b7 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
2970 2422 450
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
8974 93c6 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
5590 a10d 450
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaIriss Iriss
5514 bdac 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
1518 5a83 450

arrant:

not okay

Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
5627 18a3 450
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl