Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

2747 bb56 450
2594 5fde 450
Reposted fromMadristas Madristas viaSzczurek Szczurek
3413 1b6b 450
Krótka historia buntu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaolewka olewka
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted fromlovvie lovvie viaparrtyzant parrtyzant
1765 9a3f 450
:3
7675 49a3 450
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadoubleespresso doubleespresso
9517 5655 450
Reposted fromonlyman onlyman viaalexandrious alexandrious
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
9835 93f6 450
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viamefir mefir
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
7933 1953 450
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamefir mefir
8177 7e26 450
Reposted fromtichga tichga viamefir mefir
5505 b806 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
3471 940a 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
3779 1894 450
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
7138 e479 450
Reposted fromjethra jethra viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl