Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
6380 1e69 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
2918 482c 450
Reposted fromnyaako nyaako viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaaskman askman
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaaskman askman
6083 4584 450
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaaskman askman

September 25 2019

0880 ab96
Reposted frommistic mistic viaoll oll
0978 bdff 450
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiewidkaa niewidkaa
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
2935 e4df 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari
0565 9b23 450
Reposted fromfreakish freakish viaikari ikari
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadzony dzony
9019 f79d 450
5617 5546 450
Reposted fromjottos jottos viauaremyheaven uaremyheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl