Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

1538 22c2 450
Reposted fromkefka kefka viaikari ikari
2475 7315 450

dawwwwfactory:

Bunny Corgi!

Reposted fromtron tron viafoodforsoul foodforsoul
1816 b908 450

March 14 2017

1796 4599 450
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
4529 dfb5 450
Reposted fromkurtzprzezce kurtzprzezce viapannalu pannalu
8593 d31f 450
Reposted fromjustmethatsall justmethatsall viaphilomath philomath

March 13 2017

March 10 2017

4412 e230 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Gdy patrzę na to, co się dzieje i co ta władza robi, powiem jedno:
JEST MI STRASZNIE WSTYD.
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viaExplorers Explorers
9991 9b18 450
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaExplorers Explorers
6411 c9f2 450
Reposted fromoopsiak oopsiak vialaparisienne laparisienne
6873 16d2 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
7691 6825 450
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viaphilomath philomath
Reposted frommesoup mesoup viaorchila orchila
Reposted fromcouples couples viadzony dzony
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl