Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

2024 19f1 450
Reposted frombrumous brumous viaobnoxious obnoxious
7709 1dec 450

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viaikari ikari
8613 7242 450
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaikari ikari
- Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć (...) Mój światopogląd (...) zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Witkacy ,,Pożegnanie jesieni"
Dziękuję Ci: mam się dobrze, tylko jestem widmem.
— Witkiewicz
Reposted frombeinthe beinthe viateaholic teaholic
Wchodząc tu, doznałem dziwnego wrażenia; chcesz, to Ci powiem: pomyślałem sobie, że całe życie moje nie byłem tym, którym być miałem.
— Witkacy
Reposted fromlaazy laazy viateaholic teaholic
Wiem to, że jestem zawsze zupełnie sam. I może programowo chciałem, żeby wszyscy mnie opuścili. Wtedy czuję moją siłę.
— Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viateaholic teaholic
8088 e579 450
Reposted fromdranger dranger viaikari ikari
9587 52d1 450
Reposted fromqcharska qcharska viaikari ikari
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
7653 acd8 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaseulange seulange
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaalexandrious alexandrious
4606 3aca 450
Reposted fromsoftboi softboi viateaholic teaholic
4279 3e8d 450
Reposted fromkrzysk krzysk viateaholic teaholic
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viasarkastyczna sarkastyczna
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
2126 90cc 450
Reposted fromolbaria olbaria viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl