Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

1917 1e91 450
Reposted fromrisky risky

October 10 2018

9585 24b5 450
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
3145 36b0 450
Reposted fromhare hare vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
0297 0f76 450

serious:

who were you?

1569 d7b5 450
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
0656 dc05 450

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viamefir mefir
5242 8457 450
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
9378 e9f9 450
Reposted frommisza misza viamefir mefir
9331 f67e 450

ifiwereabluebird:

White Teeth
Zadie Smith

Reposted fromtosiaa tosiaa viaalexandrious alexandrious
9784 958e 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
6561 8519 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl